Marknadsproduktion Köp- och avtalsvillkor

Grattis! Du har just trillat in i Okidoki Reklambyrås värld, där reklam och kreativitet möts på ett sätt som är mer spännande än en cirkus på månen. Här är några viktiga grejer vi behöver prata om.

Villkor fr.o.m. 2023-12-01

Följande villkor gäller samtliga köp och tjänster hos Okidoki, kunden ansvarar för att hålla sig uppdaterad om eventuella förändringar.

A1. Allmänt
Vi räknar vårt arbete i tid, och det kostar 1.490 SEK per timme, med rätt till årlig prisjustering. Om du undrar vad vi gör under den tiden, är svaret “magi”.

A2. Ansvar för original inför tryck
A2-1. Om du skapar ditt eget original inför tryck, är du som kund ansvarig för att det är rätt och tar ansvar för eventuella omtryck. Vi ändrar inga färger eller trollar bort felaktiga loggor. Vi kan bara göra det om vi har superkrafter just den dagen. Vi kontrollerar också format, upplösning inför tryck och kan ge rekommendationer om kunden så önskar. Vi tar även kontakter med tryckeriet och hjälper till vid eventuella feltryck. För detta tar vi en grundläggande originalkostnad på 2.800 SEK.

A2-2. Om vi gör original åt dig, kan du vara säker på att det blir sprillans nyttigt och redo för tryck. Vi tar också fullt ansvar för att trycksaken blir korrekt och står för eventuella omtryck. Originalkostnad beror på omfattning av trycksaken.

A3. Printproduktion
Vi älskar att trycka saker! Att skapa något fysiskt. Priser och leveranstider för printprodukter beror på projektets omfattning. Om offert eller kostnadsberäkning önskas så ger dig alltid en som är så transparent som möjligt.

A4. Mässproduktion
Vid mässproduktion utgår alltid en uppstartskostnad på 7.500 SEK för att producera initiala skisser, kostnadsberäkning och mässupplägg. Vid acceptans av skiss faktureras 50% av den initiala kostnadsberäkningen.

A5. All annan produktion
Vi kan skapa mycket med oftast väldigt lite. Men vi kommer alltid att behöva din hjälp att plocka fram underlag som stämmer överens med er vision. Därför har du som kund ett ansvar att alltid bistå med efterfrågat underlag så att vi kan hjälpa er utvecklas.

A6. Fotografering / Filmning

A6-1. Om du vill ha proffsfoton, har vi fotografer som är så coola att de använder solglasögon på natten. Priser är alltid projektbaserade, men tumregeln är 3.300 SEK för varje fotograferande timme. Vi betalar för vår egen utrustning, men om fotograferingen kräver en helikopter, kan vi behöva snacka om det.

A6-2. Vi gör filmning också! Priser för filmning beror på projektets storlek och omfattning. Vi kanske inte kan filma din bröllopsvideo, men allt annat är fair game. Tumregeln för filmproduktion är 5.500 SEK för varje filmad timme. Viktigt att påpeka är att hyra av utrustning (kamera/ljusrigg/location etc) tillkommer.

A7. Antal korrektur om inget annat avtalats
Du får två korrekturrundor utan extra kostnad. Om du behöver fler korrektur än så, låt oss veta så kan vi snacka om det. Vi vill ju inte att du ska känna dig som en korrektur-maniac. Men självklart ser vi hellre att slutresultatet blir utomordentligt än att räkna antal korrektur.

Du som kund är också alltid skyldig att omsorgsfullt granska de korrektur vi skickar. Okidoki arbetar hårt med att säkerställa att inga felaktigheter i original förekommer, genom textkontroll och noggrann genomläsning. Men ibland händer det ändå att t.ex. ett tekniskt uttryck slinker mellan stolarna och då är det väldigt viktigt att du har läst korrekturen noggrant.

A8. Betalningsvillkor och dröjsmålsränta på 12%

A8-1. Vi skulle älska om du betalar dina fakturor inom 30 dagar. Om du inte gör det kommer dröjsmålsräntan att bita dig i baken med 12%.

A8-2. Fakturor skickas oftast efter slutfört arbete, men vi förbehåller oss rätten att skicka fakturor för upparbetad tid var 14:e dag.

A8-3. Vid tidigare ej fakturerad kund faktureras 50% innan uppstart.

A9. Inköp
Om du vill att vi ska köpa saker för dig, no problemo! Vi räknar ihop kostnaderna och lägger till det på fakturan.

A10. Frakt
Frakt är som ett mysterium för oss, men vi kan ordna det åt dig och inkludera kostnaden i fakturan.

A11. Lagring
Vi älskar ditt råmaterial, men vi älskar också att ha gott om plats för våra gulliga kattklipp. Så, här är vad du behöver veta om våra lagringstjänster:

A11-1. Lagring av digital media: Vi lagerhåller generellt allt ditt marknadsmaterial löpande. Detta gör vi för att snabbt och enkelt kunna skapa nytt marknadsmaterial. Dock så är det lite speciellt med filmproduktion. Här lagrar vi allt material under produktionstiden (självklart) tills dess att vi levererat enligt uppdraget. Sen lagras råmaterial endast i mån av plats om inget annat avtalats. Bland annat kan vi erbjuda “förlängt hyresavtal” för ditt material där vi köper in dedikerade hårddiskar just för dig. Notera att även hårddiskar löper risk att degraderas efter några år.

A11-2. Lagring av mässmaterial och andra fysiska trycksaker: Vi erbjuder också lagring och hantering av, framför allt mässmaterial vi tar fram till våra kunder. För mässmaterial utgår en kallhyra för varje lagrad pall. För detaljer om våra lagringstjänster, kontakta oss.

A12. När avtal ingås
Din beställning utgör ett anbud till Okidoki Kommunikation i Linköping AB. Okidoki accepterar anbudet genom att tillställa kunden sin uppdragsbekräftelse. När E-post med uppdragsbekräftelsen inkommer till kunden, har ett bindande avtal ingåtts.

A13. Milersättning
Om vi måste resa för att få jobbet gjort, kommer vi att kräva milersättning. Men oroa dig inte, vi kör inte en guldprydd limousin.

A14. Leveranstid
Vi försöker alltid vara i tid, men om vi inte kan hålla deadline, beror det troligen på att vi kämpar mot rymdvarelser. Vi kommer att ge dig besked om eventuella förseningar.

A15. Ansvar
Okidokis ansvar för skada eller förlust som drabbar kund eller tredje part är alltid begränsade till högst ett halvt basbelopp. Okidoki ansvarar inte för skada som uppstått där orsaken är utom Okidokis kontroll eller påverkats av tredje part. Se avsnitt “Force majeure”. Vid icke betala fakturor förbehåller okidoki sig rätten att innehålla nästkommande månads arbete.

A16. Force majeure
Okidoki är befriad från sina åtaganden om denne visar att det inträffat ett hinder utanför dennes kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid ingående av Avtalet och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Beror dröjsmålet på någon som Okidoki anlitat för att helt eller delvis fullgöra Avtalet, är Okidoki fri från ansvar endast om också den som Okidoki har anlitat skulle vara fri enligt punkt ovan.

För att Okidoki ska ha rätt att göra befrielse-grund gällande enligt ovan ska denne utan dröjsmål underrätta motparten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande.

Okidoki ska informera motparten om när fullgörelse beräknas kunna ske.

Självklart kommer vi arbeta hårt för att lösa eventuella problem i produktionen och nyckeln till detta är en god kommunikation mellan dig och oss.

A17. Tvistlösning
Om vi hamnar i en tvist, låt oss försöka lösa det som vuxna människor över en kopp kaffe eller te. Om det inte fungerar, får vi ta till juridiska grejer, men vi hoppas att det aldrig kommer så långt.

Så där har du det, våra generella Okidoki-köpevillkor! Låt oss skapa magi tillsammans.

 

Följande villkor gäller konsulttimmar som tecknas via Okidoki Konsultavtal, kunden ansvarar för att hålla sig uppdaterad om eventuella förändringar. Där inget annat anges gäller våra allmänna villkor.

B1. Konsulttimmar
Konsulttimmar avropas i samband med att kunden lägger en beställning av konsulttjänser.
Konsulttimmarna faktureras i slutet av varje månad under avtalsperiod, ej utnyttjade arbetstimmar kan som max flyttas till nästkommande månad, därefter förfallar ej utnyttjade timmar. Outnyttjade timmar efter avtalsperioden återbetalas ej.

Avropas det fler arbetstimmar än avtalet avser sker löpande timdebitering enligt normal taxa (se allmänna villkor) eller överenskommelse. Upparbetad tid timredovisas och faktureras var 14:e dag eller i slutet av varje månad.

B2. Avtalstid
Avtal tecknas på 12 månader från signeringstillfälle. Därefter fortlöper avtalet tills uppsägning sker från någon part. Uppsägningstiden är 6 månader och ska vara Okidoki tillhanda per den 1:e för uppsägning. Uppsägningen ska vara skriftlig.

B3. Avtalsrabatt
Som avtalskund är du berättigad till en rabatt på varje avtalad timme som du avser att nyttja hos oss. Varje avtalad timme genererar en rabattsats enligt offert av den avtalade timprissumman för dig som kund. Gäller upp till 35% rabatt. Okidoki har rätt till årlig justering av rabattnivåerna.

B4. Pris
Samtliga priser i påskrivna avtal anges exklusive mervärdesskatt. Okidoki har rätt till årlig prisjustering.

B5. Ändringar och tillägg
Eventuella tillägg och ändringar av detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av båda parter för att äga giltighet.

B6. Övrig ersättning
För resor utanför ordinarie beställningsort ersätts Okidoki för verifierade transportkostnader och logi, enligt överenskommelse.

B7. Ansvar
Se A15.

B8. Force Majeure
Se A16.

 

 

Följande villkor gäller konsulttimmar som tecknas via Okidoki SEO-avtal, kunden ansvarar för att hålla sig uppdaterad om eventuella förändringar.. Där inget annat anges gäller våra allmänna villkor.

C1. Tillkommande kostnader:
Tillkommande uppdragsbeställningar gällande SEO, som ligger utanför avtalets ramar timdebiteras enligt normal taxa (se allmänna villkor) eller överenskommelse. Upparbetad tid faktureras i slutet av varje månad under avtalsperiod.

C2. Avtalstid
Uppsägningstiden är 6 månader och ska vara Okidoki tillhanda senast 1 januari innevarande år för uppsägningen. Om uppsägning sker senare än signeringstillfälle löper avtalet ytterligare 1 år innan uppsägningen träder ikraft. Uppsägningen ska vara skriftlig.

C3. Pris

Samtliga priser i påskrivna avtal anges exklusive mervärdesskatt. Okidoki har rätt till årlig prisjustering.

C4. Garantier
Vi garanterar inga nivåer vad det gäller ranking eller resultat av ranking på sökmotorer.

C5. Ansvar
Se A15.

C6. Force Majeure
Se A16.

Följande villkor gäller konsulttimmar som tecknas via Okidoki Google Ads-Avtal, kunden ansvarar för att hålla sig uppdaterad om eventuella förändringar. Där inget annat anges gäller våra allmänna villkor.

D1. Tillkommande kostnader/trafikbudget:
D1-1. Tillkommande uppdragsbeställningar gällande Google Ads, som ligger utanför avtalets ramar timdebiteras enligt normal taxa (se allmänna villkor) eller överenskommelse. Upparbetad tid faktureras i slutet av varje månad under avtalsperiod.

D1-2. Trafikbudget
Regleras i samråd med kund inför varje månad.

D2. Avtalstid
Uppsägningstiden är 6 månader och ska vara Okidoki tillhanda senast 1 januari innevarande år för uppsägningen. Om uppsägning sker senare än signeringstillfälle löper avtalet ytterligare 1 år innan uppsägningen träder ikraft. Uppsägningen ska vara skriftlig.

D3. Pris

Samtliga priser i påskrivna avtal anges exklusive mervärdesskatt. Okidoki har rätt till årlig prisjustering.

D3. Garantier
Vi garanterar inga placeringar av annonser på Google Ads vad det gäller ranking.

D4. Ansvar
Se A15.

D5. Force Majeure
Se A16.

 

 

Följande villkor gäller vid tecknande av tjänsten Säker Drift, kunden ansvarar för att hålla sig uppdaterad om eventuella förändringar. Där inget annat anges gäller våra allmänna villkor.

E1. Tjänsten
E1-1. Innehållet i tjänsten specificeras på okidoki.se/webb eller i separat offert.

E1-2. Kunduppgifter och kundinformation kan komma att lämnas till tredje part där så krävs för att tjänsten ska fungera.

E2. Avtalstid
Uppsägningstiden är 6 månader och ska vara Okidoki tillhanda senast 30 november innevarande år för uppsägningen. Om uppsägning sker senare än signeringstillfälle löper avtalet ytterligare 1 år innan uppsägningen träder ikraft. Uppsägningen ska vara skriftlig.

E3. Avgifter på tjänsten
E3-1. Avgifter för Tjänsten utgår i form av förskottsbetalning mot faktura. Aktuella priser för Tjänsten presenteras på okidoki.se/webb. Betalning ska ske senast 30 dagar efter fakturadatum, dock innan Tjänsten löper ut.

E3-2. Okidoki har rätt att stänga av Tjänsten om Kunden underlåter att betala i rätt tid eller inte erlagt full betalning, förutsatt att minst en skriftlig betalningspåminnelse eller varning har skickats ut till Kunden, antingen via e-post eller brev. Vid avstängning av Tjänsten har Okidoki rätt att informera om detta via Kundens hemsida eller e-post. Vid återaktivering av Tjänsten debiteras Kunden en startavgift.

E3-3. Samtliga priser i påskrivna avtal anges exklusive mervärdesskatt. Okidoki har rätt till årlig prisjustering.

E3-4. Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny abonnemangsperiod. Avgiftshöjning förutsätter för sin giltighet att Okidoki skickat skriftligt meddelande till Kunden minst en (1) månad i förväg, via e-post eller brev eller genom information på Okidokis hemsida. Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte avgifter för pågående Tjänster.

E3-5. Vid avslutning av Tjänsten innan avtalstiden gått ut sker ingen återbetalning av avgift för kvarstående tid.

E4. Okidokis Ansvar
E4-1. Okidoki tar ett aktivt driftansvar för tjänsten vilket innebär säkerhetsuppdateringar av plugin, teman och CMS. Daglig backup av filer och databas i upp till 30 dagar. Teknisk support 24/7, samt övrig support vid nästa lediga lucka. Övrigt ansvar hänvisas till A15.

E4-2. Allt utvecklingsarbete av kod som sker via Okidoki ägs till 100% av Okidoki. Kunden får alltid användarrätt även efter avslutad tjänst.

E5. Kundens Ansvar
Kunden ansvar helt för allt innehåll och personuppgiftshantering som sker på kundens webbplats. Okidoki har inget ansvar för bilder, texter och övrig information som presenteras eller sparas. Kunden ansvarar gentemot Okidoki för att information som hanteras inom Tjänsten inte gör intrång i tredjeparts rättigheter eller på annat sätt står i strid mot gällande svensk lagstiftning.

E10. Ändringar i Tjänstens innehåll

E10-1. Okidoki förbehåller sig rätten att ändra omfattningen och innehållet i Tjänsten, eller att upphöra med hela eller del av Tjänsten om det är påkallat av tekniska skäl eller på grund av lag eller annan myndighetsbestämmelse. Kunden har alltid rätt att säga upp Avtalet vid sådan förändring.

E10-2. Okidoki har rätt att vidta ändringar av eller göra tillägg till dessa allmänna villkor med ikraftträdande en (1) månad efter att de nya allmänna villkoren har meddelats Kunden. Om Kunden inte godkänner ändring eller tillägg som är till nackdel för Kunden senast en (1) månad efter sådant meddelande, har kunden rätt att skriftligen säga upp Avtalet en (1) månad efter den dag meddelandet skickats ut. I det fallet gäller vanliga uppsägningsvillkor från den dag uppsägningen inkommer.

E10-3. Okidoki äger rätt att göra ändringar och tillägg som inte är till Kundens nackdel eller där sådan nackdel är av ringa betydelse för Kunden. Sådana ändringar kan träda ikraft omgående.

E11. Force Majeure
Se A16.